PARTY RULES - Moonshine Dragons


days
hours
mins
secs
Title
Go to content
REGULAMIN IMPREZY NIEMASOWEJ MOONSHINE DRAGONS 2019
§ 1
Informacje ogólne
1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie "Moonshine Dragons 2019" odbywającej się w dniach 17 maja 2019 do 19 maja 2019 r. w budynku “Dom Działkowca”, przy ul. Sosnkowskiego 29A w Opolu, zwanej dalej "Imprezą".
2. Organizatorem Imprezy jest: Stowarzyszenie Miłośników Oldschoolowych Komputerów “SMOK” Numer KRS: 0000750646
3. Impreza jest zamknięta, dostępna tylko dla zarejestrowanych osób, biletowana w formie darowizny na Stowarzyszenie. Udział w Imprezie jest możliwy po wcześniejszej rejestracji przez stronę wydarzenia lub na miejscu w recepcji.
4. Impreza odbywa się w godzinach od 17:00 (17 maja 2019) do 12:00 (19 maja 2019)
5. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie dotyczącym odpowiedzialności w związku z uczestnictwem w Imprezie.
6. Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy:
(a) przed wejściami na teren imprezy
(b) na stronie internetowej organizatora https://moonshinedragons.party/party-rules.html

§ 2
Obowiązki Organizatorów
1. Organizatorzy zapewniają uczestnikom udział w pokazach, prelekcjach i innych aktywnościach wynikających z harmonogramu Imprezy.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników na terenie Imprezy.
3. Organizator dysponuje własną służbą porządkową, ochroną i obsługą informacyjną. Służby porządkowe są zobowiązane do usunięcia z Imprezy osoby nietrzeźwej i zakłócającej swoim zachowaniem przebieg Imprezy. Jeżeli podjęte działania są nieskuteczne, służby porządkowe występują o pomoc do Policji. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do służb porządkowych.
4. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do dyżurujących, służb porządkowych lub punktu informacyjnego znajdującego się przy wejściu.
5. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu Imprezy, należy zgłaszać do służb porządkowych lub informacyjnych imprezy.
6. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników Imprezy, zgromadzonego sprzętu, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora i właściciela budynku, jak również do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

§ 3
Uprawnienia służb
1. Służby porządkowe mogą odmówić wstępu na teren imprezy oraz przebywania na nim osobom, które nie posiadają biletu potwierdzającego zgłoszenie udziału w imprezie, a także osób:
a) znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby lub napoje alkoholowe oraz środki bądź substancje odurzające,
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku na Imprezie

§ 4
Zachowanie na imprezie
1. Każdy kto przebywa na Imprezie powinien się zachowywać tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym osobom ani zgromadzonemu mieniu.
2. Zasady friendship. To powinno być dla każdego nadrzędnym celem.

§ 5
Zakazy
1. Zabrania się:
a) Wnoszenia pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, broni w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych a także innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych
b) rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie imprezy
c) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, rac, itp.
d) naruszenia nietykalności cielesnej służby porządkowej lub informacyjnej oraz uczestników
e) używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby w czasie popełniania czynu zabronionego
f) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób

Przedmioty niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki pirotechniczne, środki odurzające, które zostały znalezione przy osobie podczas przeglądu bagażu lub odzieży przez służby porządkowe zostają zabezpieczone przez organizatora i przekazane organom ścigania na ich żądanie.

§ 6
Odpowiedzialność
1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Imprezie mogą ponosić odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego, w zależności od rodzaju przewinienia.
2. Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.
3. Organizator może usunąć z terenu Imprezy każdą osobę nie stosującą się do powyższego Regulaminu zwłaszcza zasad i przepisów bezpieczeństwa, albo której obecność na terenie Imprezy mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia innych osób.

§ 7

Utrwalenie przebiegu imprezy
1. Impreza będzie utrwalana na nośnikach audio i video.

(c) 2018 SMOK & SAMAR
Back to content